+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Forum
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» SP Nr 29
» Ekologia w ZSS Nr 1
» Biblioteka ZSS Nr 1
 
 
 
..:: Gimnazjalny projekt edukacyjny w PG 20 ::..


REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 IM. SYNÓW PUŁKU W BIAŁYMSTOKU
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 20

1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  c) wykonanie zaplanowanych działań;
  d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania ( określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków.
9. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
10. Opiekun projektu ma za zadanie:
  a) wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  b) ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
  c) udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
11. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
  a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  b) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
  c) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
12. Wychowawca ma za zadanie:
  a) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  b) współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.
13. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.
15. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod popieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” lub „zwolniona”.
17. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 11 stycznia 2011 roku.