Dokumenty szkolne 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 29  

Misja szkoły  

Program wychowawczo-profilaktyczny  

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019   

Regulamin świetlicy szkolnej w SP nr 29  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w ZSOMS nr 2  

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego  

Regulamin wycieczek szkolnych  

Procedury uzyskania karty rowerowej  

 

 

Kodeks ucznia  

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. I-III 

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych  

Przedmiotowy system oceniania z historii 

Przedmiotowy system oceniania z wos 

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych 

Przedmiotowy system oceniania z muzyki klasy IV-VI 

Przedmiotowy system plastyki klasy IV-VI 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego 

Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

Przedmiotowy system oceniania z religii