Autorzy:

IRENA LIS nauczyciel języka polskiego w ZSS Nr 1

MARZANNA SIENKIEWICZ – nauczyciel języka polskiego w ZSS Nr 1

IRENA BORECZKO-AKSIUCIK – nauczyciel przyrody w ZSS Nr 1

 

 

PROJEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
 „BĄDŹMY TWÓRCAMI ŚWIATA NA TAK” – laureat konkursu na innowacyjne zajęcia pozalekcyjne
w roku szk. 2004/2005 ogłoszonego przez
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego
pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 

     Projekt zajęć pozalekcyjnych: „BĄDŹMY TWÓRCAMI ŚWIATA NA TAK” powstał w kwietniu 2004 r. Przy jego tworzeniu pracował zespół nauczycieli ZSS Nr 1 - Szkoły Podstawowej Nr 29 w składzie: I. Lis, M. Sienkiewicz, I. Boreczko – Aksiucik w porozumieniu z osobami mającymi realizować ten projekt.
 
   Tworzony był na bazie działających w szkole kół zainteresowań: polonistyczno-dziennikarskiego, historycznego, Wolontariatu, zajęć na basenie, zajęć przyrodniczo-ekologicznych. Inspiracją do jego tworzenia był konkurs ogłoszony przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

    W projekcie ujęto bardzo szeroki zasięg działań obejmujących zarówno integrację środowiska szkolnego, jak też aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej – poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego, pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu, zgłębianie historii i tradycji regionu.

  
Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku podczas V Białostockiego Forum Szkół wyróżniła projekt i przyznano nam, czyli Zespołowi Szkół Sportowych Nr 1 środki finansowe w wysokości 3 tys. zł. na jego realizację.

    Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia Programu zajęć pozalekcyjnych: „Bądźmy twórcami świata na TAK” i harmonogramu działań. Po uszczegółowieniu zadań program ten zostanie wdrożony do realizacji w roku szk. 2004/2005 w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 – w Szkole Podstawowej Nr 29 w Białymstoku.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci

i młodzieży miasta Białegostoku w roku szkolnym 2004/2005

 

A

INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM PROJEKT

A1

          ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1

          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29

          ul. Promienna 13 a,     15 – 720 Białystok

          tel. 651 15 05        fax 651 63 06

A2

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację projektu:

1.      Irena Lis

2.      Marzanna Sienkiewicz

3.      Irena Boreczko – Aksiucik

A3

Imiona i nazwiska osób realizujących projekt:

          Irena Lis

          Marzanna Sienkiewicz

          Irena Boreczko – Aksiucik

          Andrzej Mackiewicz

          Halina Surynowicz

          Tomasz Włodarczyk

B

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU

B1

Kategoria wiekowa, której dotyczy projekt:

          Uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej

B2

Nazwa projektu:

          „Bądźmy twórcami świata na TAK”

B3

Tematyka i harmonogram realizacji zadań:

1.  Zabawy ruchowe i rekreacja na basenie. Rozbudzanie zainteresowań dziecka  własnym zdrowiem. (zajęcia pływackie)

Termin realizacji: przez cały okres trwania kursu (październik – maj)

- W zdrowym ciele zdrowy duch.

- Ruch a energia, energia a praca.

- Higiena pracy i wypoczynek

2.  Świat wokół nas. Ziemia i życie (TERRA ET VITA). (ścieżka filozoficzno-ekologiczna)
Termin realizacji: październik, kwiecień, maj

- Ziemia i życie.  

- Bądź mistrzem i przyjacielem.

- Bliżej natury.

3.  Bliska sercu kultura Podlasia

Termin realizacji: październik, listopad, maj)

- Historia naszego regionu.

- Dziedzictwo kulturowe.

- Białystok – moje miasto.

4.  My i nasza szkoła

Termin realizacji: przez cały okres trwania kursu.

- Historia i tradycje szkoły, do której uczęszczam.

- Integracja środowiska szkolnego.

- Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.

   Zespół a jednostka.

- Znam swoje mocne i słabe strony

 

5. Świat na TAK. (działalność w ramach Wolontariatu)

Termin realizacji: przez cały okres trwania kursu, ze szczególnym nasileniem w okresach przedświątecznych – grudzień, marzec, kwiecień.

- Nie jestem sam. Problemy i potrzeby ludzi niepełnosprawnych, chorych, starszych,

   samotnych, opuszczonych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

- Zagrożenia i niebezpieczne nałogi.

- Agresja i przemoc.

- Nasze uczucia i emocje.

- Moje wady i zalety.

 

B4

      Cele projektu:

- Ułatwianie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie.

- Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

- Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu

- Rozwijanie wartości kulturowych wspólnoty lokalnej.

- Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

- Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.

- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

- Uwrażliwienie na problemy naszego otoczenia, aktywna postawa wobec świata.

- Umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu poszukiwania i przekazywania informacji.

 

B5

      Zadania:

- Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

- Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie.

- Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania.

- Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

- Kształtowanie świadomości ochrony różnorodności świata przyrodniczego.

- Współdziałanie z przyrodą w poznawaniu granic jej tolerancji na ludzką interwencję.

- Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.

- Umożliwienie poznania regionu i jego kultury.

- Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej; świadome i aktywne uczestnictwo.

- Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

- Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

- Umiejętność dostrzegania i działania na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

- Integracja środowiska szkolnego.

- Uwrażliwienie na drugiego człowieka. Znajomość systemu pomocy społecznej w najbliższym środowisku.

- Umiejętność podejmowania decyzji, obrony własnych poglądów.

- Szacunek i tolerancja wobec odrębności kulturowych mniejszości narodowych.

- Akceptacja świata, chęć dokonywania zmian na lepsze.

 

      Szczegółowy opis projektu: KLIKNIJ

 

B 12   Liczba uczestników – około 100 osób. Działania obejmują też całą społeczność uczniowską.

 

B 13   Planowana liczba godzin – około 40 godzin.

B 14   Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2004 r.

B 15   Planowany termin zakończenia zajęć – maj 2005 r.

 

B 16   Przewidywany koszt realizacji projektu:

 - Wycieczki, bilety wstępu do muzeów, zajęcia na basenie, nagrody, materiały do prac fotografii, spotkań   2000,- zł

                                                                       -  Koszty związane z organizacją i prowadzeniem zajęć 1000,- zł

                                                                                                                       Łącznie               3000,-

B 17  Przewidywany koszt na jednego uczestnika - 30,- zł


      Powrót na stronę Szkoły Podstawowej Nr 29 w Białymstoku