Skip to content

Regulamin konkursu w szkole podstawowej „Bezpieczny Internet”

§1

 1. Konkurs „Bezpieczny Internet” ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu oraz popularyzację właściwych zachowań w sieci.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

§2

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 3. Praca może być wykonana w dowolnej formie, np. plakat, prezentacja multimedialna, film, opowiadanie, wiersz itp.

§3

 1. Prace należy składać do _______________ (termin składania prac określa osoba odpowiedzialna za konkurs).
 2. Prace należy składać w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od wybranej formy pracy.
 3. Każda praca powinna zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora.
 4. Praca może być wykonywana w pojedynkę lub w grupie, maksymalnie 3 osoby.

§4

 1. Prace zostaną ocenione przez jury, które powoła osoba odpowiedzialna za konkurs.
 2. Kryteria oceny prac to: a) trafność i poprawność informacji, b) pomysłowość i oryginalność, c) estetyka i czytelność, d) zgodność z tematem konkursu.
 3. Jury wyłoni zwycięzców w kategoriach: szkoła podstawowa, klasa 4-6, klasa 1-3.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

§5

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w tablicy ogłoszeń.
 2. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez osoby odpowiedzialne za konkurs.
 3. W przypadku równorzędności pracy jury może przyznać więcej nagród.

§6

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej szkoły oraz w innych mediach związanych z promocją szkoły.
 2. Przed publikacją prac organizatorzy będą uzyskiwać zgodę autora lub jego rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby odpowiedzialne za konkurs w celu jego przeprowadzenia.